Play off - finále

2. zápas

Sobota 18.3.2017

HC Sokolíci - HC Sršni 10:5

Nájezdy 2:1


1 zápas

Sobota 11.3.2017

HC Sršni - HC Sokolíci 6:31 Old Boys 39
2 HC HP Sršni 37
3 AHC Devils 35
4 HC Kanice 30
5 HC Sokolíci 21
6 HC Kdyně 16
7 HC Trhanov 9
8Ice Barons 3P R A V I D L A

Domažlické neregistrované hokejové ligy

2016 / 2017

1. Účastníci soutěže:

Startují družstva:

 1. Ice Barons

2. HC HP Sršni

3. Old Boys

4. AHC Devils

5. HC Trhanov

6. HC Kanice

7. HC Pirates

8. HC Sokolíci Stráž

9. SKP Domažlice

 

Soutěž organizuje a řídí občanské sdružení Domažlická NHL.

Adresa: Advokátní kancelář Mgr. Vojtěcha Fořta

Npor. O. Bartoška 15

344 01 Domažlice

IČO.: 227 122 16 e-mail: STKDNHL@seznam.cz

2. Úvodní ustanovení

-Soutěž se hraje jako čistě amatérská soutěž, podle pravidel ledního hokeje, soutěžního řádu, disciplinárního řádu a tohoto rozpisu.

-Soutěže se účastní týmy, které složí ze svobodné vůle a dobrovolně, v daném termínu startovné, které je nevratné, zároveň splní podmínky pro účast jednotlivých hráčů (bod 3.). Zaplacením startovného souhlasí účastník se všemi podmínkami a pravidly DNHL.

-Všichni účastníci soutěže dbají na to, aby šířili dobré jméno soutěže, aby svými rozhodnutími nekomplikovali chod soutěže, aby vedli své týmy v duchu fair play.

-Účastníci budou bez výhrad respektovat rozhodnutí řídících orgánů soutěže a to zejména disciplinární komise.

-Za zdravotní způsobilost hráče zodpovídá jeho oddíl

 

3. Podmínky účasti týmů a hráčů

-Podmínkou účasti týmu je složení startovního poplatku 4.900,-Kč na každou sezónu. Tento poplatek bude využit k zajištění organizačních záležitostí a provozních výdajů soutěže. Termín splatnosti určí řídící orgán soutěže.

 

-Podmínky pro účast hráčů jednotlivých týmů:

a – soutěže se mohou zúčastnit hráči, kteří před prvním zápasem sezóny dovršili plnoletosti a starší. Start mladších hráčů se řídí ustanovením SŘ, čl.217.

b - soutěže se mohou zúčastnit hobby a amatérští hráči v ledním hokeji, kteří současně nenastupují k utkáním v registrovaných soutěžích pod ČSLH nebo jiným národním hokejovým svazem. Startují pouze hráči vlastnící registraci soutěže. Pravidlo platí i pro brankáře (viz bod 2. , oddíl f )

 

c – dříve registrovaný hráč v poli může nastoupit, pokud za poslední 3 roky nenastoupil k soutěžnímu zápasu v registrované soutěži pod ČSLH nebo jiným národním hokejovým svazem, s výjimkou hráče, který již dovršil věku 50 let.

Toto opatření se týká pouze nově příchozích hráčů, nikoliv hráčů již vlastnících registraci DNHL. ( Brankář, který v sezóně 2015/16 startoval v KSM i v DNHL, a vlastí registrační průkaz DNHL , může v sezóně 2016/17 nastoupit v DNHL, pouze pokud již nehodlá nastupovat v registrované soutěži)

d - pokud hráč v minulosti hrál nejvyšší juniorskou soutěž pod ČSLH nebo jiným národním hokejovým svazem u nás například /juniorskou extraligu, dříve první dorosteneckou ligu/, nesmí 12 let hrát v žádné registrované soutěži pod ČSLH nebo jiným národním hokejovým svazem, před vstupem do DNHL

 

e -pokud hrál hráč v minulosti za muže jakoukoliv ze tří nejvyšších soutěží pod ČSLH nebo jiným národním hokejovým svazem ( u nás například extraliga, 1. liga, 2. liga), může v DNHL nastoupit po dovršení věku 45 let, s tím, že posledních 12 let nehrál v žádné registrované soutěži pod ČSLH nebo jiným národním hokejovým svazem, s výjimkou hráče, který dovršil věku 50 let, má trvalý pobyt v okrese Domažlice a současně již nenastupuje v žádné registrované soutěži pod ČSLH nebo jiným národním hokejovým svazem

f - brankář nemůže hrát současně s DNHL žádnou registrovanou soutěž pod ČSLH , ( v místních podmínkách např. Krajskou soutěž mužů)

- brankář musí mít v soutěži kmenový tým, dále může hostovat  v jiných, dalších týmech soutěže, přičemž na rozdíl od hráče může brankář odehrát za oba týmy neomezený počet utkání v sezóně. Pro účast v Play-Off pro brankáře nehraje roli počet odehraných utkání v základní části. Brankář může v Play-off  chytat za týmy, u kterých je uveden na soupisce a má je vyznačeny v registračním průkazu (buď jako kmenový, nebo jako hostující.)

 

g - k utkání může nastoupit pouze brankář uvedený na soupisce týmu - každý tým může mít na své soupisce hostující gólmany z jiného týmu (na soupisce bude vyznačeno hostování, zároveň bude vyznačeno na registračním průkazu brankáře ). Vyjímečné starty (v případě nemocí, pracovního vytížení apod.) může schválit řídící orgán soutěže, ale pouze v dostatečném předstihu před utkáním.

h - soupiska hráčů s datem narození bude ukončena k termínu, který vyhlásí vedení soutěže, případně STK a bude platná vždy na 1/2 soutěže daného ročníku a bude obsahovat maximálně 30 hráčů. Na soupisce budou označeni hráči vlastnící v minulosti registraci.

i - hráči jsou vystrojeni odpovídající ochrannou výstrojí podle části III. pravidel LH. Hráči narození v kalendářním roce 1990 a mladší musí být vystrojeni odpovídající ochrannou výstrojí podle části 2. pravidel LH. Hráči narození v kalendářním roce 1989 a starší, nemusí mít chránič očí dle pravidla 224 písm. b) pravidel LH. Řídící orgán soutěže doporučuje všem hráčům nosit celoobličejovou masku a chránič očí. Hráči startují na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.

j - hráč, který neodehraje minimálně 1/2 zápasů základní části (50%), nesmí nastoupit k utkání ve vyřazovací části – Play-off.  Vyjímku může udělit řídící orgán soutěže pouze hráči, který nemohl podmínku odehrání zápasů splnit z důvodu zranění, nebo nemoci. Takovou skutečnost musí hráč,

případně klub, nahlásit nejpozději do 14 dnů od vzniku zranění, či vzniku nemoci, kdy řídícímu orgánu soutěže bude doložena kopie lékařské zprávy.

 

 

 

 

 

k - Hostování je povoleno brankáři i hráči v poli pouze v přestupním termínu ,          který bude vždy s předstihem zveřejněn na www.dnhl.cz. Hráč hostuje v  jiném týmu DNHL pouze za písemného souhlasu svého mateřského týmu, který podepíše oficiální zástupce týmu dle aktuálního seznamu na www.dnhl.cz.Na základě písemného potvrzení bude vyznačeno  hostování v registračním průkazu, s razítkem a podpisem DNHL o.s. (vyznačuje předseda DNHL o.s.).. Pokud se hráč rozhodne v dalším termínu přestoupit z mateřského klubu do nového, počítají se mu pro účast v Play-off všechny odehrané zápasy. Pokud hráč nepřestoupí, může Play-off hrát pouze za svůj mateřský klub, pokud splnil podmínku povinného počtu odehraných zápasů v průběhu sezóny dle pravidel DNHL.

 

Sezóna 2015/16 je poslední, kdy bude tolerován start brankářů, kteří současně hrají některou ze soutěží ČSLH ( např. KSM a vyšší). Pro soupisky pro sezónu 2016/17 budou pro brankáře platit stejné podmínky účasti, jako pro hráče v poli. (Zveřejněno v pravidlech na minulou sezónu, zohledněno v náležitých bodech pravidel 2016/2017!)

 

 -Kontrola totožnosti:

a – bude provedena po 2. třetině, ale nejpozději do začátku 3. třetiny.

b – kontrola totožnosti se provádí v souladu s čl. 330 SŘ a ustanovením tohoto rozpisu.

c – nedostaví-li se hráč ke kontrole totožnosti, bude jeho start považován za neoprávněný.

d - kontroly totožnosti se zúčastňují rozhodčí, konfrontovaný hráč, kapitáni a případně trenéři obou družstev.

e - rozhodčí napíše do zápisu: provedena kontrola totožnosti hráče (jméno, příjmení, číslo dresu, hokejový klub), nechá hráče podepsat celým jménem a s datem narození.

f - hráč musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem, cestovním pasem nebo řidičským průkazem.

g - o výsledku kontroly totožnosti rozhodují rozhodčí utkání

h - jedná-li se o neoprávněný start, popř. jsou-li ze strany rozhodčích pochybnosti o totožnosti hráče anebo hráč nemůže prokázat svoji totožnost, rozhodčí odebere registrační průkaz a hráče vykáže do šatny.

i - rozhodčí uvede do zápisu o utkání veškeré skutečnosti, zjištěné při kontrole.

j - o případných finančních, hracích a disciplinárních sankcích rozhoduje řídící orgán soutěže

k - zapomene-li hráč jakýkoliv stanovený doklad, je povinen přijít společně se zástupcem mužstva na vyzvání na schůzku řídícího orgánu soutěže a vše dodatečně předložit.. Neučiní-li tak, bude bráno jako maření rozhodnutí řídícího orgánu soutěže a bude postupováno v souladu s bodem 4.

 

 

4. Rozhodčí

-Delegace a odměny

a – delegaci rozhodčích na jednotlivá utkání zajišťuje DNHL o.s.

b – utkání řídí 2 rozhodčí se stejnými právy a povinnostmi. Oba obdrží odměnu za zápas +cestovní náhradu, Odměnu + cestovní náhradu hradí pořádající klub rozhodčímu.

Ceny se řídí „Vnitřní směrnicí ČSLH č.73 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích“ ; příloha č.2 Sazebník odměn pro sezonu 2016/2017, kapitola Okresní soutěže mužů (strana č.9 směrnice) , včetně kapitoly „Odměny za řízení utkání“, bod č.4. ,utkání hraná  do rozhodnutí. a „Odměny za dopravu“ (strana č.10 směrnice). Směrnice je přílohou Pravidel DNHL

-Povinnosti rozhodčích:

a - dostavit se k utkání včas

b - řídit utkání v předepsaném úboru a podle pravidel LH, SŘ a tohoto Rozpisu

c - nepřipustit ke hře hráče bez platného registračního průkazu

d - uloží-li hráči trest do konce hry (TH), přestupek řádně popíše v části „poznámky“ v zápise o utkání

e - řádně vyplněný a čitelný zápis o utkání předá po skončení utkání do schránky DNHL u recepce Zimního stadionu v Domažlicích.

- Administrativně-pořádkové pokuty:

-Za porušení pravidel LH, SŘ a tohoto Rozpisu bude řídící orgán soutěže ukládat finanční pokuty oddílům – klubům, jednotlivcům a rozhodčím. Současně se bude provinění posuzovat podle DŘ se všemi jeho důsledky.

-Každý tým je zodpovědný za soupisku a hráče napsané na ní. Pokud bude zjištěno porušení pravidel, bude se jednat o vážné porušení pravidel, kdy výsledky budou týmu kontumovány a hráč vyřazen ze soutěže. Týmu bude uložena pokuta dle rozhodnutí řídícího orgánu.

-Za nedostavení se k utkání, předčasné ukončení zápasu, odmítnutí zahájit hru, je trestem kontumace 0:5 a úhrada nákladů za pronájem ZS v plné výši, bez ohledu na to, kdy je pořádajícím oddílem.

o maření rozhodnutí řídícího orgánu soutěže, rozhodne řídící orgán soutěže

5. Disciplinární opatření a změny pravidel oproti pravidlům ČSLH

a – je-li hráči uložen trest do konce hry (TH), hráči se okamžitě zastavuje činnost na 1 následující utkání. O dalším trestu rozhoduje řídící orgán soutěže.

b – jeli hráči uložen osobní trest do konce utkání (OK), hráči se automaticky zastavuje činnost na 1 následující soutěžní utkání. O dalším trestu rozhoduje řídící orgán soutěže.

c – je-li hráči v průběhu soutěže uložen třetí osobní trest (OT), hráči se automaticky zastavuje činnost na následující 1 soutěžní utkání. Nastoupí-li v následujícím utkání, bude jeho start považován jako neoprávněný s hracími, disciplinárními a finančními důsledky.

d – evidenci uložených trestů (TH, , OK, OT) sleduje hokejový klub a odpovídá za start hráčů, kteří se provinili. Řídící orgán soutěže kontroluje dodržování tohoto ustanovení, při provinění ukládá hrací, disciplinární a finanční postihy.

e - menší trest trvá 1,5 minuty (90s.), ostatní tresty dle pravidel ČSLH

f- Námitky a odvolání se podávají pouze písemně na e-mail STKDNHL@seznam.cz společně s potvrzením o zaplacení vkladu 500,-Kč za projednání (scan složenky, výpis el. bankovnictví apod.) na č. účtu 7329734001/5500. Námitky a odvolání posuzuje po předložení dokladu o zaplacení vkladu vedení DNHL o.s.

 

 

Oproti pravidlům ledního hokeje je upravena hra tělem vnitřní dle směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 55,

je dovolená hra tělem:

a) Tlačit soupeře na mantinel, pokud oba hráči jedou stejným směrem (např. „uzavřít“ soupeři cestu – tzv. „trychtýř“). Bránící hráč prokazatelně projevuje snahu hrát kotouč. Například je dovoleno bránícímu hráči, pokud hráč v držení kotouče se pokouší jet mezi ním a hrazením, „uzavřít“ prostor mezi sebou a mantinelem s úmyslem donutit hráče vedoucího kotouč zmenšit rychlost nebo objet bránícího hráče po vnitřní straně.

b) Kontaktovat soupeře tělem v případě, že jak bránící hráč, tak i útočící hráč se pohybují stejným směrem a jsou otočeni čelem proti sobě (bránící hráč jede jízdou vzad – situace jeden proti jednomu). Pokud bránící hráč brání tělem v pohybu útočícího hráče a projevuje snahu hrát kotouč, nepovažuje se zákrok za nedovolený.

c) Kontakt tělem mezi bránícím a útočícím hráčem může nastat, jestliže je výsledkem pohybu útočícího hráče.

Kromě všech omezení pro hru tělem uvedených v pravidlech ledního hokeje, je zakázáno:

a) Jakékoli naražení soupeře na hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším trestem.

b) Najetí do soupeře nebo kontaktování soupeře z jiného směru, než kterým se pohybuje hráč v držení kotouče. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

c) Hraní tělem, strkání nebo najíždění do soupeře. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

d) Jakákoli hra tělem na brankáře a to i v případě, že brankář je mimo brankoviště a má kotouč na holi. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.

e) Strkání, hraní tělem nebo napadání protihráče stojícího u hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č. 520 Vražení na hrazení.

Posuzování

a) Jako nedovolená hra se posuzuje zejména situace, kdy hráč nehraje kotoučem, ale připravuje se hrát protihráče tělem některým ze způsobů uvedených v bodu 3. Naproti tomu kolize, k nimž dochází nevědomky, nemají být trestány.

b) Údery rukavicemi nebo hokejkou, např. před brankou, se posuzují podle běžných pravidel a trestají se menším nebo větším trestem + osobním trestem do konce utkání podle pravidel č. 528 Hrubost, 525 Krosček, 537 Sekání.

c) Hra tělem na hráče bez kotouče musí být trestána podle pravidel č. 534 Nedovolené bránění nebo č. 522 Napadení.

d) Jako nejhrubší a krajně nesportovní je nutno posuzovat nájezd do protihráče zezadu. Takový zákrok se trestá větším + osobním trestem do konce utkání nebo trestem ve hře podle pravidla č. 523 Naražení zezadu.

e) Dojde-li při hře tělem ke zranění, uloží se vždy větší trest, případně osobní trest do konce utkání, je-li tak uvedeno v pravidlech.

f) Jestliže má hra tělem hrubší charakter, jedná-li se o brutální zákrok, je zřejmý záměr soupeře zranit nebo je-li patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře z utkání, musí být použito pravidlo č. 527 Nadměrně hrubá hra a uložen trest ve hře.

Nesportovní chování

a) Jako nesportovní chování bude posuzováno chování trenéra nebo jiného funkcionáře družstva, který jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené hře tělem nebo jiným nedovoleným zákrokům. V prvním takovém případě rozhodčí v nejbližším přerušení napomene družstvo prostřednictvím kapitána. Při druhém porušení tohoto ustanovení u téhož družstva uloží menší trest pro hráčskou lavici podle pravidla č. 551. Každé další porušení tohoto ustanovení stejným družstvem má za následek kromě menšího trestu pro hráčskou lavici i osobní trest do konce utkání pro funkcionáře, který se dopustil takového jednání.

b) Jakýkoli záměrný fyzický kontakt hráče s protihráčem v přerušené hře je nesportovní chování a trestá se dle pravidel ledního hokeje. Dojde-li takovým zákrokem ke zranění, musí být zákrok posouzen jako porušení jiných pravidel (např. hrubost, faul loktem, krosček, vysoká hůl) a potrestán větším trestem a osobním trestem do konce utkání.

V sezoně 2016/2017 bude „zakázané uvolnění“ posuzováno stejně jako v sezoně 2015/2016!

6.Hrací systém

Pořadatel utkání:

a – je vždy hokejový klub uvedený v rozlosování na prvním místě (domácí). Je plně zodpovědný za dodržování Provozního řádu ZS!

b – připraví ke hře minimálně 3 ks kotoučů

d – zajišťuje zápis o utkání

e – nejpozději 5 min. před začátkem utkání vyplatí náhrady rozhodčím a časoměřiči

f – týmy nastoupí s odlišnou barvou dresů, kdy právo volby barvy dresu má domácí tým a hostující se přizpůsobí

g- domácí tým je povinen podat informaci o výsledku zápasu v den utkání formou SMS na tel. 734256501. ( není již nutno posílat stav třetin a jména střelců )

a – utkání se hrají 3x15 min. čistého času, čas vymezený na jeden zápas je 105 min./ rozbruslení je 5 minut/. Mokrá úprava ledu po 2. třetině.

b - hracími dny jsou sobota a neděle i všední den, časový sled utkání na ZS v Domažlicích bude určen po dohodě se správou ZS

c- změna termínu utkání je možná po vzájemné dohodě týmů, schválená řídícím orgánem soutěže, nejpozději 7 dní před konáním utkání.

d- změny termínů zápasů může přijmout pouze řídící orgán soutěže, který změny schvaluje, případně o nich rozhoduje (např. z provozních důvodů na ZS)

e - pro regulérnost zápasu musí být odehrané 2.třetiny zápasu

f- čekací doba k nástupu do utkání je 10 min. po zahájení zápasu – pokud po této době tým k utkání nenastoupí, bude posuzováno jako nedostavení se k utkání

g- Hraje se dvoukolově každý s každým, následuje play off.

Play-off se hraje následovně:

- Týmy, které se umístí na 1. a 2. místě po základní části postupují přímo do semifinále.

- Týmy, které se umístí na 3. až 6. místě po základní části, sehrají čtvrtfinále o postup do semifinále  (3.tým se  6.týmem a  4.tým s 5.týmem) Domácí je vždy lépe postavené mužstvo po základní části. Hraje se na dva zápasy, přičemž se počítají dosažené body – vítězství 3 body, remíza 1 bod; v případě nerozhodného výsledku z obou zápasů následují 3 samostatné nájezdy. V první sérii musí jet nájezd pokaždé jiný hráč.

- O  3.místo se zápasy nehrají , 3.místo obsadí ten  tým , který ze dvou vyřazených semifinalistů byl lépe umístěn v konečné tabulce po základní části.

- Finále se hraje na dva vítězné zápasy, stejným herním systémem jako čtvrtfinále a semifinále.

---------------------------  -----------------------------  ----------------------------  --------------------------------

Vytvořeno a hostováno u TBW